Професионални застраховки

Обект на застраховане са имуществени интереси на Застрахования, свързани с отговорността за вреди, причинени на трети лица в резултат на грешка или пропуск, допуснати при изпълнение на практикуваната основна професия.

Застраховайте се, срещу всикчи видове риск.

- Трудови злополуки
- Индивудуална застраховка "Злополука"

//courtier.bg/files/images/2019/02/tragicevent-insurance.jpg

Обща гражданска отговорност

Застраховката „Обща гражданска отговорност” покрива отговорността на юридически или физически лица за причинените на трети лица имуществени или неимуществени вреди при осъществяване на стопанската си дейност.

Застраховка "Отговорност на работодател"

Застраховка Отговорност за работодателя може да сключи от всяко лице, което наема персонал по трудов договор.

Отговорност на превозвача при международни превози (CMR)

Застраховка „Отговорност на превозвача” покрива уговорените рискове, на които е изложен застрахования превозвач, съгласно общите условия на дружеството и конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR).

Карго

Застраховка с цел да обезщети собственика на стоката за финансови загуби, които могат да бъдат понесени в случай, че товара бъде увреден или загубен по време на на превоз.

Трудови злополуки

На задължително застраховане за риска „Трудова Злополука” подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ са за сметка на работодателя.

Какво покрива застраховка "Трудова злополука"

- смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;
- трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;
- временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.

Индивидуална застраховка "Злополука"

Осигурява застрахователна защита за Вас и Вашите близки в случай на злополука, която можете да подновявате всяка година. Тази застраховка се сключва лесно и бързо – без излишни формалности, при разумни финансови условия. Допълнително предимство е възможността да избирате нивото на покритие всяка година според конкретните Ви потребности за повече сигурност и спокойствие.

Професионални застраховки

Изпратете ни своето запитване или просто контакт и наш сътрудник ще се свърже с Вас в най-скоро време

ГРИЖИМ СЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ!

 

Кортиер ЕООД обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване поверителността, сигурността и защитата им. За нас е особено важно да осигурим събирането и обработването на Вашите лични данни да става в пълно съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство.

Ако маркирате бутона „Разбрах” Вие се съгласявате, да предоставите личните си данни доброволно, запознати сте с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме описали детайлно в Политика за поверителност и за бисквитките.

РАЗБРАХ