Политика за поверителност

Политика за поверителност

 

Кортиер ЕООД, ЕИК: 203971363, със седалище и адрес на управление, ул. Александър Стамболийски 114, 9000 гр. София е застрахователен брокер и администратор на лични данни.

 

Кортиер зачита правото на лична неприкосновеност на всички физически лица. Независимо дали сте възложител на услугите, които предлагаме, или само се ползвате от тях, Вие попадате под закрилата на политикатa за поверителност на Кортиер.

 

Ние обработваме Вашата лична информация по законосъобразен начин, и се стремим да Ви осигурим максимална прозрачност за това как постъпваме с нея.

 

Как да се свържете с нас?

 

Ако имате въпроси относно тази политика за поверителност, искате да упражните някое от Вашите права, или подозирате, че Вашите лични данни се обработват в нарушение на закона, можете да се свържете с нас:

 

КОРТИЕР ЕООД

София, бул. Александър Стамболийски 114

Телефон: +359898650325

E-mail: office@courtier.bg

 

Каква информация събираме за Вас?

 

В Кортиер обработваме разнообразна информация, която ни предоставяте доброволно чрез документи, чрез кореспонденция или чрез създаване на клиентска регистрация, ако се изисква на някоя от интернет страниците на Кортиер. Ако не ни предоставите личните си данни, няма да можем да сключим договор с Вас, или да съдействаме за сключване на договор, по който Вие ще бъдете страна. Понякога получаваме информация за Ваши лични данни от Вашия работодател. Може да получим информация и от Вашия застраховател, или от упълномощено от него лице. В зависимост от обема и съдържанието на услугите, които ползвате, Кортиер обработва различни категории на лични данни, например:

 

Физическа идентичност: имена, адрес, ЕГН и др. – за целите на сключване на договор;

Данни за контакт: телефонен номер, адрес на електронна поща и др.- за целите на обслужването на договора и получаване на маркетингови съобщения;

Имуществено състояние: документи за собственост – за имуществени застраховки; свидетелство за регистрация на МПС – за застраховка Автокаско и др.

Здравен статус: въпросник с данни за минали и текущи заболявания, текущо лечение и др. – за застраховки живот и злополука; амбулаторен лист, резултати от изследвания и др. – за здравна застраховка

Обществена идентичност: банкова сметка – за изплащане на обезщетение и др.

В редица случаи, за да упражните Ваши права е нужно да предоставяте документи, които освен информацията, която ни е нужна, съдържат и друга информация, която може да не се отнася пряко за услугата, която предлагаме. В Кортиер не обработваме тази информация допълнително, освен обработката на самия документ и не я използваме за други цели, които не са свързани с изпълнението на договора ни с вас или на законовите ни задължения.

 

С каква цел и на какво основание използваме Вашите данни?

 

В Кортиер обработваме Ваши лични данни с цел предоставяне на застрахователнопосреднически и други допълнителни услуги.

 

Личните данни, които събираме, се обработват на основание изпълнение на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор, с цел представяне, предлагане или друга подготвителна работа за сключване на застрахователни и презастрахователни договори, съдействие за обслужването и изпълнението на такива договори, включително при настъпването на застрахователно събитие. В това число и за изпълнение на законовите изисквания, уреждащи нашите отношения като:

 – анализиране на застрахователните рискове и на предложенията за застрахователно покритие;

 – консултиране;

 – следене на сроковете за подновяване на застрахователните договори;

 – съдействие при уреждането на Вашите застрахователни претенции;

Също на основание договор в Кортиер обработваме Вашите лични данни, когато ползвате допълнителните услуги, които предлагаме, като: карти за пътна помощ, следене на срокове за годишни технически прегледи, организиране на медицински профилактики и др.

Може да обработваме Ваши лични данни и на основание наши законови задължения, като идентификация на лицата, желаещи определен вид застраховка, проверка за приложими санкции и др.

В някои случаи обработваме Ваши лични данни на основание нашия легитимен интерес, или на основание легитимния интерес на нашия възложител. Това са случаите, когато застрахователният продукт или друга услуга, които предоставя Кортиер на своя възложител, предполагат те да се ползват от трети физически лица, или за да се ползва възложителят от продукта или услугата е необходимо да бъдат обработени данните на трети физически лица.

Вашата информация също така се използва за създаване на клиентска регистрация, за счетоводни цели, а ако сте дали Вашето изрично съгласие, и за целите на директен маркетинг. Ако не желаете да получавате маркетингови съобщения, винаги можете да оттеглите съгласието си на по-късен етап.

Вашите специални категории данни (за здравословно състояние, за генетични данни във връзка със здравословното състояние и др.) обработваме на основание:

Вашето изрично съгласие, с цел сключване на застрахователен договор, за сключването на който е необходимо разкриването на такава информация, включително подготвителната работа по такъв договор, и/или с цел съдействие при уреждането на Вашите застрахователни претенции по такъв договор. Можете да оттеглите своето съгласие по всяко време. В такъв случай обаче няма да сме в състояние да изпълним услугите, които желаете да получите от нас;

за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

в особено редки случаи е възможно да обработваме Вашите специални данни на основание Вашите жизненоважни интереси, когато Вие сте физически или юридически неспособни да дадете своето съгласие.

При обработката на Вашите лични данни в Кортиер, Вие не можете да станете обект на решение, което да е резултат от изцяло автоматизирано обработване.

 

Колко време съхраняваме Вашите данни?

 

Кортиер обработва Вашите данни, доколкото това е необходимо за предоставянето на услугите, които ползвате, след което ги съхраняваме в архив. Сроковете за поддържане на архив са определени по закон. Например:

Независимо, че полицата Ви, сключена чрез нас, е изтекла, съгласно Закона за счетoводството ние сме длъжни да съхраняваме нейно копие в продължение на още 10 г. за целите на данъчния контрол.

Предвид задълженията на брокера да съдейства за уреждането на застрахователни претенции на клиента си, в Кортиер съхраняваме информацията и документите по предявени претенции по полици, сключени с наше посредничество, до изтичане на погасителната давност.

Когато целта на обработката е единствено проверка за комплектност на документи и/или предаване на застрахователя, в повечето случаи ние не съхраняваме копие на претенцията и приложените към нея документи, придържайки се към правилото, че обработваме минимално необходимата информация с цел постигане на целите, за които сте ни предоставили тези документи.

 

На кого се предоставят Вашите данни?

 

Информацията, която давате, се предоставя на застрахователните компании или на упълномощени от тях лица, когато тя е необходима за оферта за застраховка, за сключване на застрахователен договор и за изпълнението му.

В случаите, при които търсим застраховка в чужбина, е възможно да предоставим данните Ви и на партниращ чуждестранен брокер в друга държава, включително и извън територията на ЕС.

Когато ползвате допълнителни консултантски и посреднически услуги, които не са застрахователно посредничество, Вашите данни се предоставят и на крайните им доставчици.

Кортиер не предоставя информацията на трети лица, с цел тя да бъде използвана от тях за маркетингови цели.

Кортиер няма собствено счетоводство и отдел “Информационни технологии”, а използва услугите на други лица, разположени в България. Като обработващ лични данни от името на Кортиер, ние изискваме от тях гаранции за прилагането на подходящи мерки, които осигуряват обработване на Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство и защита на Вашите права.

Кортиер съхранява Вашите лични данни в електронна форма на сървъри и/или на облачни системи на надеждни доставици. Сървърите на тези компании могат да бъдат разположени в рамките на ЕС, в държави, за които има Решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита на данните (напр. САЩ или Швейцария), но и в държави, за които няма такова решение. Гаранциите за Вашата защита в последния случай са осигурени съобразно обвързващите фирмени правила на тези компании.

Ако желаете да разберете при кои доставчици се съхраняват Ваши данни, можете да се възползвате от правото си на достъп по точка “Какви са Вашите права”.

При определени случаи може да възникне задължение да предоставим информация на компетентните държавни или други органи, с което по закон сме длъжни да се съобразим.

Във всички останали случаи ние предоставяме Ваши данни, единствено ако сме получили Вашето съгласие.

Кортиер не продава Вашата информация на трети лица.

 

Вашите права:

 

Като наш клиент, чиито лични данни ние обработваме, Вие имате право да се ползвате от следните права:

Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни;

Да искате достъп до тях;

Да искате коригирането им, ако са неточни;

Да искате заличаването им;

Да искате блокирането им (ограничаване на обработването им);

Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице;

Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни.

За повече информация по какъв начин можете да упражните правата си, моля да се свържете с нас на посочените в т.2 контакти. Ние ще разгледаме Вашата заявка и в рамките на 30 дни от получаването й ще получите отговор. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, в зависимост от сложността и броя на исканията, за което ще Ви информираме своевременно.

 

Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате компетентния съд, както и Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

телефон: 00359898650325

имейл: office@courtier.bg

гр. София 1592 бул. Александър Стамболийски 114

ГРИЖИМ СЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ!

 

Кортиер ЕООД обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване поверителността, сигурността и защитата им. За нас е особено важно да осигурим събирането и обработването на Вашите лични данни да става в пълно съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство.

Ако маркирате бутона „Разбрах” Вие се съгласявате, да предоставите личните си данни доброволно, запознати сте с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме описали детайлно в Политика за поверителност и за бисквитките.

РАЗБРАХ